Đăng ký gia nhập hội viên

Các mẫu đơn đăng ký gia nhập hội viên

Sau khi điền đầy đủ thông tin, quý vị vui lòng gửi về văn phòng hội để được xem xét.

Hoặc liên hệ đăng ký

Hội Tự Động Hóa TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng: Tầng 8 – Tòa Nhà Liên Hiệp các Hội Khoa Học và      Kỹ Thuật TP.HCM
Thư ký: Ms Tuyến – 090 181 4379
Email: vanphong@hcmautomation.org.vn
Website: www. hcmautomation.org.vn

 Quyền lợi của Hội viên

 1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
 4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và ban kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
 5. Được giới thiệu hội viên mới.
 6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.
 7. Đượccấp thẻ hội viên.
 8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

Nghĩa vụ của Hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy địnhcủa Hội.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Hội Tự Động Hóa TP. Hồ Chí Minh