Hội Tự động hóa Việt Nam chính thức đưa Trung tâm tìm kiếm và phát triển công nghệ đi vào hoạt động

Ngày 14/12/2015, tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Tìm kiếm và Phát triển công nghệ (TSDC).

Lãnh đạo Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia chúc mừng Trung tâm TSDC đi vào hoạt động
Lãnh đạo Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia chúc mừng Trung tâm TSDC đi vào hoạt động

TSDC là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Tự động hóa Việt Nam, thực hiện các chức năng tìm kiếm, phát triển, phổ biến và chuyển giao công nghiệp cũng như khai thác các sáng chế, kết quả nghiên cứu, là cầu nối giữa các nhà khoa học với các nhà đầu tư, doanh nghiêp trong hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, TSDC đảm nhiệm vai trò xây dựng và trình ban Lãnh đạo Hội Tự động hóa Việt Nam các phương pháp và kế hoạch hoạt động hàng năm, đồng thời tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Tích cực tham gia các hoạt động tìm kiếm, phát triển và chuyển giao công nghệ mới trong phạm vi lĩnh vực Tự động hóa nói riêng và khoa học công nghệ nói chung; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, hội chợ triển lãm; tư vấn, phân tích, phản biện và đánh giá công nghệ; liên doanh liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực khoa học công nghệ tự động hóa…Trung tâm TSDC được thành lập căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động và theo đề nghị của Hội đồng Trung tâm tìm kiếm và Phát triển công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 và nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ.

Thi Nguyên

Số 178 (12/2015)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay