QUY CHẾ TÀI CHÍNH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TPHCM

- Căn cứ Quyết định số 4637/QĐUB – NCVX ngày 24/06/1995 của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho phép thành lập Hội Khoa học – Công nghệ Tự động Tp.HCM

- Căn cứ Quyết định số 5645/ Qđ-UBND ngày 15 tháng 11 của Chủ tịch UBND Tp.HCM cho phép đổi tên Hội Khoa học – Công nghệ Tự động Tp.HCM thành Hội Tự động hóa Tp.HCM

- Căn cứ vào Điều lệ Hội Tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành lần III nhiệm kỳ 2013 – 2018

BAN CHẤP HÀNH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TPHCM BAN HÀNH QUY CHẾ TÀI CHÍNH NHƯ SAU

Quy định về Hội phí thành viên:

1. Cá nhân: 500.000 VND/ 1 năm

2. Đơn vị: 3.000.000 VND/ 1 năm

QUY CHẾ TÀI CHÍNH
QUY CHẾ TÀI CHÍNH
QUY CHẾ TÀI CHÍNH
QUY CHẾ TÀI CHÍNH

TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                    P. CHỦ TỊCH

                                                                                                  LÊ THỊ HỒNG LOAN