QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ỦY VIÊN BCH VÀO BAN CHUYÊN MÔN CỦA HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TĐH4 , Hội Tự động hóa TPHCM xin thông báo đến hội viên quyết định về việc phân công các ủy viên BCH Trung ương vào các Ban chuyên môn thuộc Hội Tự động hóa Việt Nam.

Quyết định phân công Ủy viên BCH và các Ban chuyên môn HTĐH Việt Nam
Quyết định phân công Ủy viên BCH và các Ban chuyên môn HTĐH Việt Nam

Trong đó, Hội Tự động hóa TPHCM có các Ủy viên tham gia vào các Ban chuyên môn của Hội Tự động hóa Việt Nam như sau:

TÊN BAN CHUYÊN MÔN
Ông LÊ PHAN HOÀNG CHIÊU -          Thành viên Ban Tổ chức và Phát triển Hội
Ông HOÀNG CHÍ THÀNH -          Thành viên Ban Đối ngoại truyền thông  – Xúc tiến thương mại
Bà LÊ THỊ HỒNG LOAN -          Thành viên Ban Hỗ trợ doanh nghiệp

–          Thành viên Ban Đối ngoại truyền thông – Xúc tiến thương mại

Ông NGUYỄN TẤN TIẾN -          Thành viên Ban KHCN, Đào tạo và Tư vấn thẩm định.
Ông NGUYỄN VIẾT TOÀN -          Thành viên Ban Hỗ trợ doanh nghiêp

–          Thành viên Ban Đối ngoại truyền thông – Xúc tiến thương mại

Trân trọng thông báo

HỘI TỰ ĐỘNG HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH