Sơ đồ nhân sự

Cơ cấu nhân sự Hội tự động hóa thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2013 – 2018)

I. Ban Thường vụ:

 • Ts. Lê Phan Hoàng Chiêu, Chủ tịch
 • Ths. Hoàng Chí Thành, Phó chủ tịch, phụ trách Văn phòng Hội
 • Md. Lê Thị Hồng Loan, Phó chủ tịch, phụ trách Phân hội Sản xuất – Kinh doanh
 • Ts. Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch, phụ trách Phân hội Nghiên cứu – Đào tạo
 • Ts. Trương Đình Châu, Phó chủ tịch, phụ trách Ban Chuyên môn

II. Ban Kiểm Tra

 • PGS.Ts. Nguyễn Đức Thành , Trưởng ban

III. Ban Chấp Hành:

 • Hồ Thiên Bình
 • Trương Đình Châu
 • Lê Phan Hoàng Chiêu
 • Nguyễn Thúy Hiền
 • Đặng Nhựt Hiển
 • Cao Đắc Hiển
 • Trần Văn Hiếu
 • Nguyễn Văn Học
 • Nguyễn Mộng Hùng
 • Nguyễn Huy Khôi
 • Văn Quốc Kiệt
 • Lê Hồng Kông
 • Nguyễn Ngọc Lâm
 • Lê Thị Hồng Loan
 • Phạm Thiện Minh
 • Hoàng Chí Thành
 • Nguyễn Đức Thành
 • Nguyễn Tấn Tiến
 • Nguyễn Viết Toàn
 • Nguyễn Vũ Trang
 • Phạm Ngọc Tuấn

 

Hội Tự Động Hóa TP. Hồ Chí Minh